KONKURS BEZ STRESU

REGULAMIN KONKURSU

BEZ STRESU

 

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu, którego przedmiotem jest wybór spośród uczestników Konkursu osób, które opublikują na Instagramie najciekawsze i najbardziej kreatywne komentarze opisane używaniem emotikon odpowiadające na pytanie: “Jak wyobrażasz sobie chwilę relaksu dla Siebie?”
 2. Konkurs organizowany będzie przez FIVE SENSES FLOAT SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA 4, 80-280 GDAŃSK NIP 5842795652K i Paulina Szymczak - DIETETYK FIT PRALINKA, NIP1133053378, Jugosłowiańska 15B/33 03 -984 Warszawa nazywane dalej „Organizator”.
 1. Tekst Regulaminu dostępny będzie od dnia 11 lutego 2024 r., do dnia 19 lutego 2024 r. pod adresem:
  https://fitpralinka.com.pl/KONKURSBEZSTRESU
 2. Czas trwania Konkursu: od dnia 11 lutego 2024 r. , do dnia 18 lutego 2024 r.
 3. Przewiduje się wybór 1 Laureata Konkursu – zdobywcę I miejsca.
 4. Organizator zobowiązuje się przekazać informacje o rozstrzygnięciu Konkursu laureatom poprzez oznaczenie w komentarzu na Instagramie pod postem konkursowym 19 lutego 2024 r.
 5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

 

 

 • 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna lub prawna która:
 2. a) jest wyłącznie osobą pełnoletnią oraz wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w Konkursie i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zapoznała się z Regulaminem konkursu oraz obserwuje profile Organizatorów na Instagramie oraz polubi post konkursowy i doda komentarz pod postem konkursowym, w którym odpowie na pytanie używając emotikon odpowiadające na pytanie: “Jak wyobrażasz sobie chwilę relaksu dla Siebie?” i oznaczy osobę, z która chciałaby odpocząć
  b) jest osobą, stale lub czasowo zamieszkującą lub posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnią i nieubezwłasnowolnioną). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, najbliżsi członkowie ich rodzin oraz osoby fizyczne świadczące pracę, usługi na rzecz Organizatora niezależnie od formy zatrudnienia/współpracy.
 3. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez dobrowolne umieszczenie komentarza pod postem konkursowym, co jest jednoznacznie ze złożeniem oświadczenia przez Uczestnika o spełnianiu wymogów określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 4. Jedna osoba może brać udział w konkursie jeden raz.
 5. 4. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane na podstawie zamieszczonych odpowiedzi: preferowane są najbardziej ciekawe i kreatywne opisy.

 

 

 • 3

KOMISJA

 1. W skład Komisji trzymającej pieczę nad prawidłowym przeprowadzeniem konkursu będą wchodziły osoby wyłonione przez Organizatora.
 2. Z wyłonienia Laureatów Konkursu Komisja sporządza pisemny protokół. Decyzja Komisji ma charakter ostateczny. Komisja nie ma obowiązku uzasadniania swojego wyboru.

 

 

 • 4

NAGRODY

 

 1. Wykaz nagród w Konkursie zawiera poniższa tabela:

Ilość (szt)

Nagroda

1x

Podwójna sesja floatingu - 60 min

1x

(U)ważny planer

 

 2.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych opóźnień w realizacji Konkursu, o czym poinformuje w trakcie trwania Konkursu.

3.Nagroda podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 1. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem oznaczenia w komentarzu na Instagramie pod postem konkursowym do 19 lutego 2024 r.
 2. 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien poinformować o tym pocztą elektroniczną na adres: fitpralinki@gmail.com w terminie 10 dni roboczych od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem uznania, że Laureat zrzeka się prawa do nagrody. Warunkiem przyznania nagrody jest podanie przez Laureata Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego - niezbędnych do przekazania nagrody.
 3. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Laureata w terminie 7 dni od chwili przekazania danych o których mowa w ust. 6.
 4. Laureat otrzymuje Nagrodę po przekazaniu danych, o których mowa w § 4 ust. 6.
 5. W przypadku, gdy Laureat nie spełni warunków do odbioru Nagrody w terminie określonym w niniejszym regulaminie, traci on prawo do odebrania nagrody.
 6. Laureatowi nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na równowartość w gotówce.

 

 

 

 • 5

REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu i sposobu przeprowadzenia Konkursu można składać wyłącznie na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, na adres: diety.fitpralinki@gmail.com
 2. Reklamacje złożone z naruszeniem określonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, oraz adres składającego reklamację, jak również jej opis i powód reklamacji i być przesłana listem poleconym na adres wskazany powyżej. Forma pisemna zgłaszania reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
 4. W przypadku reklamacji zgłoszonych przesyłką poleconą nadaną u operatora realizującego powszechne usługi pocztowe, decyduje data stempla pocztowego, a w pozostałych przypadkach data wpływu pisma do Organizatora.
 5. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 7 dni od daty jej wpływu.
 6. Decyzja Organizatora dotycząca sposobu załatwienia zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 

 

 • 6

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora (Administratora Danych) w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO). Jednocześnie wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO
Organizator informuje Państwa, iż pozyskane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody, zaś ich odbiorcą będzie wyłącznie Organizator. Szczegółowe informacje w zakresie Polityki bezpieczeństwa danych osobowych obowiązujących u Organizatora oraz przysługujących Państwu praw w tym zakresie mogą Państwo uzyskać pod adresem:
https://fitpralinka.com.pl/polityka-prywatnosci
Organizator informuje, iż po zakończeniu Konkursu niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania pozyskanych danych osobowych uczestników oraz je usunie.

 

 

 • 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich. 
 3. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez Laureata Konkursu nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (sprzedawca). 
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym regulaminem lub Konkursem będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl