Regulamin produktów i usług

REGULAMIN

Produktów i usług

 • 1

Stosowane definicje.

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, zawierająca z Dietetykiem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Dietetyk – Dyplomowany dietetyk Paulina Szymczak
 4. Konsultacja dietetyczna – usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie od Dietetyka porady dietetycznej. Usługa jest świadczona przez Dietetyka drogą elektroniczną poprzez komunikator internetowy telefonicznie.
 5. Produkt cyfrowy - Produkt w wersji wyłącznie elektronicznej, co do którego ma zastosowanie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 6. Kupujący – zarówno Klient, jak i Konsument.
 7. Oferta – opis produktu wraz z jego ceną
 8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i stacjonarną określający zasady dokonywania zakupów w Sklepie.
 9. Polityka prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
 10. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00
 11. Produkt, jak:
 1. Plik, w tym e-book – plik elektroniczny zawierający treść przeznaczoną do odczytu, dostępny do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Plikiem elektronicznym jest e-book lub inny dokument, który ma postać elektroniczną i nie jest zapisany na żadnym nośniku materialnym, w szczególności zapisany w formacie .PDF, .ePUB, .MOBI. Każdy plik elektroniczny w Sklepie zawiera opis tego w jakim formacie jest dostępny.
 2. Plan dietetyczny – plik do pobrania w formacie PDF. Produkt jest udostępniany Kupującemu po 7 dniach od zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy. Kupujący uzyskuje dostęp na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony, zgodnie z opisem tego Produktu.
 3. Konsultacja dietetyczna – rozmowa realizowana przez Sprzedawcę na odległość, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość (aplikacja WhatsApp) w terminie zarezerwowanym przez Kupującego. Sprzedawca udostępnia kalendarz rezerwacji online. Czas trwania, termin i zakres Konsultacji online jest z góry określany przed zakupem w Sklepie, w opisie danej Konsultacji online. 
 4. Współpraca indywidualna – usługa polegająca na opracowaniu spersonalizowanej diety (w tym indywidualnego jadłospisu), którą Kupujący może wykupić w planie 1 miesięcznym lub 1 tygodniowym. Czas trwania, termin i zakres Współpracy indywidualnej są z góry określany przed zakupem.

12.Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub wadą prawną kupionego Produktu.

13.Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Produktu złożone przez Gwaranta. Wskazuje obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany Produkt nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.

14.Gwarant – przedsiębiorca, który złożył oświadczenie gwarancyjne zawarte w Gwarancji, np. twórca, producent, dystrybutor, Sprzedawca Produktu.

15.Konto – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu dalszego korzystania z usług Sklepu, w szczególności w celu dostępu do Plików zrealizowanych w Sklepie.

 

 • 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Dietetyk zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, świadczenia usług z zakresy planowania żywieniowego oraz suplementacji, współpracy online, a także innych produktów opisanych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Dietetyka i Klientów.
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  1. Dostęp do Internetu,
  2. Standardowy system operacyjny,
  3. Standardowa przeglądarka internetowa,
  4. Posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy.
 5. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto
 • 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Dietetyk świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Dietetyka jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia z Dietetykiem umowy.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Dietetyk podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 

 

 • 5

Produkty elektroniczne

 

 1. W ramach Sklepu, Klient ma możliwość dokonania zakupu produktu lub usługi w wersji elektronicznej
 2. Klient jest świadomy, że usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez Klienta skutków. 
 3. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania planu żywieniowego i suplementacji przygotowanej przez Dietetyka. Klient jest świadomy, że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia.  
 4. Klient jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Dietetyk nie ponosi za to odpowiedzialności.
 5. Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Dietetyk nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Dietetyk nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania.
 6. Wszystkie informacje, które Dietetyk uzyskuje w trakcie świadczenia Usług dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim
 7. Warunkiem przystąpienia do współpracy z Dietetyka jest zaakceptowanie Regulaminu.
 • 6

Dostawa i płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
 2. W przypadku planu dietetycznego, zostanie on dostarczony po wypełnieniu "ankiety żywieniowej", który wypełnia Klient.
 3. Dieta zostanie wysyłana Klientowi do 7 dni od otrzymania pełnej wpłaty, od konsultacji lub od odesłania kwestionariusza żywieniowego (brany pod uwagę jest termin ostatniego spełnionego warunku).
 • 8

Prawa własności intelektualnej

 1. Dietetyk poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte oraz produkty elektroniczne – jadłospis, ebook oraz zalecenia dietetyczne, objęte są ochroną prawa autorskiego.
 2. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych Serwisu należą do Dietetyka.
 3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 1. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
 2. Zakup Produktu nie przenosi na Kupującego autorskich praw majątkowych ani osobistych do Produktów, a Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
 3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia, ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.
 4. Każdy ujawniony przypadek naruszenia przez Kupującego praw autorskich majątkowych lub innych praw na dobrach niematerialnych, co do których wyłącznym dysponentem i uprawnionym jest Sprzedawca upoważniać będzie Sprzedawcę do nałożenia na indywidualnego, ujawnionego naruszyciela kary umownej w wysokości 10000 zł.
 5. W szczególności Kupującemu nie wolno:
 • usuwać zabezpieczeń i oznaczeń naniesionych na Produkt.
 • zwielokrotniać Produktu lub dokonywać rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej – w celach innych niż dozwolony użytek prywatny.
 • udostępniać Produktu innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej – w celach innych niż dozwolony użytek prywatny.
 • wynajmować lub użyczać Produktu, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej – w celach innych niż dozwolony użytek prywatny.

 

 • 9

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Dietetyka umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Dietetyka o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również, w odniesieniu do produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji.
 4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Dietetyka o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 • 10

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku Zamówienia Pliku, Planu dietetycznego lub Konsultacji online, Konsument lub Klient-Konsument traci prawa do odstąpienia od Zamówienia przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy, jeżeli:
 2. zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, po przekazaniu Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi przez Sprzedawcę informacji o utracie prawa odstąpienia i wyrażeniu przezeń zgody na wykonanie Konsultacji online przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Sprzedawca wykonał w całości Konsultację online;
 3. zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, po przekazaniu Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi przez Sprzedawcę informacji o utracie prawa odstąpienia, Ten wyraził zgodę na pobranie Pliku, w tym Planu dietetycznego przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy (poprzez zaakceptowania regulaminu na etapie składania Zamówienia).
 4. Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi  i Klientowi – Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 5. Oświadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 6. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 7. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 8. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 9. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 11. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 12. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 13. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 14. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 15. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 16. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 17. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 11

Odpowiedzialność za wady

 

 1. Klient może kontaktować się ze Dietetyka zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 2. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów, bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań czy też niestosowanie zaleceń podczas konsultacji dietetycznej.
 3. Konsultacja dietetyczna nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja dietetyczna nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja dietetyczna ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
 4. Konsultacja dietetyczna nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń dietetyka, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego, zasięgnąć porady lekarza. Dieta i suplementacja mają na celu procesu leczniczego czy też zdrowego trybu życia, nie mogą zastąpić Klientowi konsultacji u lekarza specjalisty czy leków.

 

 • 12

Gwarancja

 1. Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Gwaranta (w zależności od przedmiotu sprzedaży może nim być także Sprzedawca).
 2. Jeśli dany Produkt jest objęty gwarancją to do niego dołączony jest przez dokument gwarancyjny.
 3. Okres gwarancji oraz zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określony w oświadczeniu gwarancyjnym oraz opisie Produktu.
 4. Uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień na podstawie rękojmi.

 

 • 13

Postanowienia końcowe

 1. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Dietetyka. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 3. Dietetyk zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl