Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 


Tożsamość administratora danych

Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu i Sklepu online prowadzonego pod nazwą fitpralinka.com.pl jest Paulina Szymczak prowadząca jednoosobową dzialność gospodarczą posługującą się NIP 1133053378 oraz REGON 521482151 ul. Jugosłowiańska, nr 15B, lok. 33, 03-­984 Warszawa.

 

Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2
Stosowane definicje

 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

Administrator- Paulina Szymczak.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: www.fitpralinka.com.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności.

Serwis/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://fitpralinka.com.pl/, za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość (blog, sklep), kontaktować się z administratorem danych (formularz kontaktowy), składać zamówienia na oferowane produkty (sklep), zamówić informacje handlowe i marketingowe (newsletter).

 

 1. Przetwarzanie danych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane
w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 

3

Sposoby pozyskiwania danych

Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:

 • wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
 • wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
 • wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie,
 • wypełnienie ankiety zdrowotnej przed konsultacją online, w ramach współpracy indywidualnej w celu dostosowania diety,
 • rejestracja konta w Serwisie,
 • podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
 • bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

 

4

Cele przetwarzania danych

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. złożenia i realizacji zamówienia w sklepie online, realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją zamówienia, w tym odstąpienia od umowy i rękojmi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • rejestracji i założenia konta w Serwisie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli jest to niezbędne w celu korzystania z Produktów zakupionych w Sklepie, a w przypadku dobrowolnego założenia konta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby,
 • udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą,
 • wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby,
 • dodania komentarza na stronie Serwisu (blog) za zgodą osoby, które dane dotyczą (opcja dostępna wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby,
 • dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą.
 • Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży,  dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania. 
 • Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 
 • Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.

 

1.Newsletter

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na przesyłaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (newsletter);

W tym celu po uprzedniej zgodzie wyrażonej przez użytkownika dane osobowe Użytkownika podane w Serwisie takie jak imię oraz adres e-mail zostaną przekazane do partnera Administratora w celu przesłania wiadomości mailowej zawierającej treści interesujące Użytkownika.

5
Zakres przetwarzanych danych

Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:

 • złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą w treści wiadomości, które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi,
 • dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail,
 • złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, 
 • rejestracji konta w Serwisie lub sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login,
 • wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby lub zamieszkania, NIP,
 • współpracy indywidualnej w celu przygotowania spersonalizowanych diet i usług  dietetycznych poprzez wypełnienie ankiety: imię i nazwisko, wzrost, obecna masa ciała, oczekiwana masa ciała, obecna aktywność fizyczna, informacje o alergiach, nietolerancjach pokarmowych, jak i zażywane leki, suplementy diety oraz przebyte choroby i dolegliwości. 

 

6
Przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia

Podanie danych osobowych szczególnej kategorii, w tym danych dotyczących stanu zdrowia,  dolegliwości, zażywanych leków, wzrostu i masy ciała odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą.

Dane wrażliwe są przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne, a podanie danych odbywa się z własnej woli osoby, której one dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych powiązanych ze zdrowiem osoby, której dane dotyczą odbywa się wyłącznie w celu świadczenia spersonalizowanych usług dietetycznych, w tym przygotowania indywidualnych diet dla konkretnej osoby przez wyspecjalizowany personel.

Przetwarzanie danych wrażliwych odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą.

Wszystkie osoby, które współpracują z Administratorem danych osobowych przy wykonywaniu spersonalizowanych usług dietetycznych zostały upoważnione do przetwarzania danych, a także do zachowania danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

Osobom, które podają dane osobowe dotyczące stanu zdrowia dobrowolnie, w szczególności podczas indywidualnej współpracy, przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność tego przetwarzania przed odwołaniem zgody.

 

7
Okres przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.: 

 • przez okres trwania zawartej umowy, w tym celu zrealizowania zamówienia,
 • przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku  – na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora danych lub osobę, której dane dotyczą – na podstawie art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, np. roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,
 • do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

 

8
Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie: 

 • hostingu strony www, 
 • serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, prowadzenia konsultacji online, udostępniania zakupionych plików.
 • prowadzenia obsługi księgowej przez wyspecjalizowane podmioty.
 • Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym obsługę płatności online, o których mowa w Regulaminie Sklepu.
 • Przekazywanie danych do państw trzecich dotyczy osób uczestniczących w konsultacjach online poprzez aplikację ZOOM, dostarczaną przez Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113. 
 • Przetwarzanie danych Użytkownika poza EOG przez Zoom Video Communications, Inc. odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, dotyczących przekazywania danych do państw trzecich.

 

9
Prawa osób, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 • prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas, 
 • prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
 • prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 • W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych.

 

 1. Uprawnienia użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo:

 1. dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
 2. usunięcia danych,
 3. ograniczenia przetwarzania,
 4. prawo do przenoszenia danych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika –w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

.

 1. Kontakt

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: diety.fitpralinki@gmail.com
Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 734406597

 

10

Postanowienia końcowe

Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl